H ΖΩΗ ΜΟΥ

 
ΑΠΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το ασφάλιστρο των σχεδίων αυτών δεν επενδύεται, αλλά αφορά αποκλειστικά την παροχή της Ασφαλιστικής κάλυψης Ζωής. Το κεφάλαιο της Απλής Ασφάλειας καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. Το σχέδιο αυτό δίνεται είτε σαν ανεξάρτητο συμβόλαιο, είτε σαν συμπληρωματική κάλυψη σε άλλο Βασικό Σχέδιο ασφάλισης και δεν έχει καμιά αποταμιευτική ικανότητα και κατά συνέπεια δεν έχει αξία εξαγοράς και δεν μπορεί να μετατραπεί σε Ασφαλιστήριο ελεύθερο περαιτέρω πληρωμών ασφαλίστρων. Σκοπός των σχεδίων αυτών είναι η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του κινδύνου Απώλειας Ζωής για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το Σχέδιο καλύπτει όλους τους κινδύνους πολέμου εκτός από τους κινδύνους που διατρέχουν όσοι εκτελούν στρατιωτική πτήση. Η ευθύνη της Εταιρείας σε περίπτωση αυτοκτονίας του Ασφαλιζομένου μέσα στους 12 πρώτους μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή την επαναφορά του σε ισχύ περιορίζεται στην άτοκη πληρωμή των ασφαλίστρων της βασικής ασφάλειας ζωής. Η Απλή Ασφάλιση μπορεί να προσφερθεί είτε σαν Μη Μετατρέψιμη είτε σαν Μετατρέψιμη.

ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου πριν ή κατά τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης η Εταιρεία πληρώνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στον Δικαιούχο. Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του ωφελήματος και πριν την Ημερομηνία Λήξης του, το ασφαλιστήριο μπορεί να μετατραπεί σε ασφάλεια ζωής οποιουδήποτε είδους που θα εκδίδεται τότε από την Εταιρεία, εκτός οποιουδήποτε είδους Ασφάλειας Πρόσκαιρης Διάρκειας και με τα κανονικά ασφάλιστρα που θα εφαρμόζει τότε η Εταιρεία χωρίς να απαιτήσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφαλισιμότητας νοουμένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• οποιοδήποτε νέο συμβόλαιο δεν θα περιλαμβάνει το δικαίωμα σύναψης άλλων συμβολαίων χωρίς πιστοποιητικό ασφαλισιμότητας (δηλαδή δεν θα ισχύει το δικαίωμα μετατρεψιμότητας)
• αντικατάσταση με νέο/ νέα συμβόλαια δεν θα συνεπάγεται αύξηση στο σύνολο της Ασφαλιστικής Κάλυψης
• η διάρκεια του κάθε νέου συμβολαίου πρέπει να είναι τουλάχιστο δέκα (10) χρόνια και το ασφάλιστρο του δεν θα είναι μικρότερο από το ελάχιστο ασφάλιστρο που θα καθορίζεται στους τότε κανονισμούς της Εταιρείας.
 
ΑΠΛΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου πριν ή κατά τη λήξη της ασφάλισης η Εταιρεία πληρώνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στον Δικαιούχο. Στην περίπτωση που η κάλυψη αυτή είναι συμπληρωματική σε άλλο Βασικό Σχέδιο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πληρώνεται επιπρόσθετα από την κάλυψη που προσφέρει το Βασικό Σχέδιο.
Απλή μειωμένου κεφαλαίου. Το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε κάθε επέτειο μειώνεται με βάση τον πίνακα μειωμένου κεφαλαίου που υπάρχει στο συμβόλαιο. Το ασφάλιστρο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

Η ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ - ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ MEDIΣΥΝ
Ένα προϊόν για το οποίο η Prime νοιώθει ιδιαίτερα περήφανη.  
Πρόκειται για την σύλληψη και δημιουργία ενός πρωτοποριακού ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, που καλύπτει από το πρώτο σύμπτωμα μέχρι την αποθεραπεία.   Ανταποκρίνονται σε όλα τα στρώματα της σύγχρονης κοινωνίας και παράλληλα προσφέρει σε κάθε πελάτη, τη δυνατότητα εξασφάλισης και Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης, από κορυφαία Ιατρικά Κέντρα του κόσμου.
Στην Prime γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από όλα τα ανθρώπινα αγαθά, το πιο σημαντικό είναι η υγεία μας. Ως πρωτοπόρος στον τομέα της υγείας σχεδίασαμε το σχέδιο Mediσυν το οποίο προσφέρεται είτε σαν αυτόνομο συμβόλαιο υγείας είτε σαν επιπρόσθετο ωφέλημα σε ασφάλεια ζωής. Το σχέδιο Mediσυν προσφέρει είτε μόνο εντός νοσοκομείου κάλυψη είτε συνδυασμό εντός νοσοκομείου και εξωνοσοκομειακή κάλυψη μαζί. Εξασφαλίζει τις υψηλότερες ιατρικές καλύψεις με προσιτά ασφάλιστρα και δίνει τη σιγουριά που χρειάζεται ο ασφαλιζόμενος ότι σε περίπτωση προβλήματος υγείας θα έχει την ευκαιρία να νοσηλευτεί στα καλύτερα νοσηλευτήρια του κόσμου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, θα μπορεί να αντιμετωπίσει με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση το μέλλον τόσο το δικό του, όσο και της οικογένειας του. Σε όλα τα πακέτα του Mediσυν προσφέρεται η δωρεάν η «Γραμμή Υγείας» της Prime όπου με ένα τηλεφώνημα οποιαδήποτε ώρα, παρέχονται στον ασφαλιζόμενο, ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση και ενημέρωση από έμπειρο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. 
 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDIFIRST
Το Medifirst είναι ένα ωφέλημα ειδικά σχεδιασμένο για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων για θεραπεία τόσο εσάς, του ασφαλιζομένου, όσο και των τυχόν εξαρτωμένων σας, εκτός νοσοκομείου ή κλινικής, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Προσφέρεται σε συνδυασμό με την Κάρτα Νοσηλείας (Medisyn) της Prime.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Το ωφέλημα της Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών στοχεύει στην καταβολή ενός εφάπαξ ποσού στον ασφαλιζόμενο, που ο ίδιος επιλέγει (Ασφαλισμένο Κεφάλαιο) σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας. Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 20 μέχρι 60 ετών και καλύπτει 11 σοβαρές ασθένειες.
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το Νοσοκομειακό Επίδομα είναι ένα ωφέλημα, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες του ασφαλιζόμενου όταν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο  ή κλινική εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, ανεξάρτητα από τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.
Το Νοσοκομειακό Επίδομα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν πέραν από οποιαδήποτε άλλη παροχή  υγείας έχουν, να λαμβάνουν και ένα επιπρόσθετο ποσό για κάθε μέρα διαμονής τους σε νοσοκομείο ή κλινική, καθώς επίσης και επίδομα ανάρρωσης.
Θάνατος και Διαρκής Ανικανότητα από Ατύχημα
Τα ατυχήματα είναι καθημερινό φαινόμενο. Ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι από πολύ δυσάρεστα μέχρι και μοιραία.
Το συγκεκριμένο ωφέλημα, προσφέρει τη δυνατότητα ασφάλισης για το ενδεχόμενο απώλειας ζωής και διαρκούς (μερικής ή ολικής) ανικανότητας που οφείλεται σε ατύχημα.
 
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Το δικαίωμα για εργασία είναι κεκτημένο. Αναρωτήθηκε όμως ποτέ κανείς ότι ένα σοβαρό ατύχημα ή ασθένεια μπορεί να του αποστερήσει αυτό το δικαίωμα; Προνόησε κάτι γι’ αυτό; Το ωφέλημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καλύπτει την ανικανότητα του ασφαλιζομένου να ασκεί το επάγγελμα του για περίοδο πέραν των δώδεκα μηνών, δίνοντας του ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο επιλέγει ο ίδιος (ασφαλισμένο κεφάλαιο) ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο δυσβάστακτο οικονομικό κόστος που συνήθως συνοδεύει η αποστέρηση του εισοδήματος του και οι πιθανές θεραπείες που θα χρειαστεί.
 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Τα ατυχήματα είναι μέρος της ζωής. Ένα ατύχημα, μικρό ή μεγάλο συνήθως συνεπάγεται και έξοδα. Το ωφέλημα των Ιατρικών Εξόδων, καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον ασφαλισμένο ή την οικογένεια του (εφόσον καλύπτεται) για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός ή εκτός νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος.
Θάνατος από Ατύχημα
Καθημερινά στον κόσμο χάνονται εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας ατυχημάτων. Οι περισσότεροι ωστόσο δυσκολεύονται ή αποφεύγουν να αναφερθούν έστω και σε προσωπικό επίπεδο, στην ύπαρξη αυτών των σημαντικών και ορατών κινδύνων. Το συγκεκριμένο ωφέλημα προσφέρει στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλιζομένου ένα εφάπαξ ποσό, εάν επέλθει απώλεια της ζωής του, οφειλόμενη σε ατύχημα.

ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το εισόδημα από την εργασία, αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Η Ασφάλεια Εισοδήματος είναι ένα ωφέλημα ειδικά σχεδιασμένο για τη διασφάλιση μέχρι και 70% του εισοδήματος του ασφαλιζομένου, λόγω απουσίας από την εργασία μέχρι και 24 μήνες, που μπορεί να προέλθει είτε από ασθένεια, είτε από ατύχημα.

Copyright © 2016 Prime Insurance Company Ltd. All rights reserved.