ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ PRIME INSURANCE
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
Οι άνθρωποι της Prime Insurance είναι πάντα στη διάθεση σας, πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν και να επιλύσουν κάθε ζήτημα.
Η Εταιρεία, προκειμένου να προωθήσει και να επιτύχει την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, έχει υιοθετήσει μια πελατοκεντρική προσέγγιση η οποία διέπεται από μία έγγραφη εσωτερική Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων.
Εάν θεωρείτε ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί η υπόθεση σας σωστά από την Εταιρεία, τότε έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε
αιτίαση.


Αιτίαση ορίζεται ως η δήλωση δυσαρέσκειας ή η παρατήρηση που απευθύνεται προς την Εταιρεία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του προσφέρονται και αφορά:
  • την παροχή υπηρεσιών
  • την αδυναμία στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών ή και
  • την ίδια την ικανότητα της Εταιρείας να διαχειριστεί εγκαίρως και με ακρίβεια ένα ερώτημα ή παράπονο του πελάτη
Ως αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο που εκλαμβάνεται ως έχων τις προϋποθέσεις να εγείρει παράπονο προς εξέταση και το οποίο έχει ήδη υποβάλει παράπονο, π.χ. αντισυμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος ή και  ζημιωθείς τρίτος.

Πώς υποβάλλεται η αιτίαση: Οι πελάτες της Εταιρείας μπορούν να προβούν σε δήλωση αιτίασης με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:
  • Τηλεφωνικώς: 00357 22896000
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 08:00 – 14:30 και 15:00 – 17:45
Παρασκευή: 08:00– 14:30
Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων
Prime Insurance Company Ltd
Γωνία Διγενή Ακρίτα 55 & Ολυμπίας 1,
1070 Λευκωσία
Τ.Θ. 22475, 1522 Λευκωσία
  • Προσωπικά:
Κεντρικά Γραφεία Εταιρείας – Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων
Γωνία Διγενή Ακρίτα 55 & Ολυμπίας 1

Επισυνάπτεται το έντυπο αιτίασης   

Διαδικασία:
Αμέσως μετά την υποβολή της αιτίασης σας θα λάβετε επιστολή βεβαίωσης παραλαβής παραπόνου, ενημερώνοντας σας παράλληλα για την έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης του παραπόνου σας από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας μας και τον αναμενόμενο χρόνο για την επίλυση του.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε κατά την διερεύνηση ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα σας σταλεί έγγραφη ενημέρωση για το λόγο της καθυστέρησης, αναφέροντας ταυτόχρονα και τον χρόνο που πιθανολογούμε ότι θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αιτίασης σας.

Εάν η απάντηση που λάβατε δεν σας ικανοποιεί, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με τους λόγους της διαφωνίας σας.

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα να εμμένετε στο παράπονο σας και να προσφύγετε στην Δικαιοσύνη ή σε οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή.


Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών  Εταιρειών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου
1439 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο: 22602990
Φαξ.: 22302938
Email.:
insurance@mof.gov.cy


Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνα 13
1096 Λευκωσία, Τ.Θ. 25735, 1311 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο: 22848900
Φαξ.: 22660584 / 22660118
Email.: 
complaints@financialombudsman.gov.cy