ΕΥΘΥΝΕΣ
 
• Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Τα ασφαλιστήρια της Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν προστασία στους επαγγελματίες σε σχέση με αστική ευθύνη που μπορεί να έχουν από την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 
Ασφαλίσεις Ευθύνης Εργοδότου Το συμβόλαιο Ευθύνης Εργοδότου καλύπτει την νομική ευθύνη του ασφαλισμένου (ατόμου ή εταιρείας) για σωματικές βλάβες, θανάτους ή ασθένειες στους υπαλλήλους του συνέπεια του ατυχήματος κατά την διάρκεια της εργοδότησης τους, στους τόπους εργασίας τους ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτελούν την εργασία τους κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη τους.
 
Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης Το συμβόλαιο αστικής ευθύνης (ασφάλεια έναντι τρίτων) προνοεί ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες, θανάτους, απώλεια ζημιά ή καταστροφή σε περιούσια τρίτων που προκαλείται στους χώρους  τη εργασίας ή των υπό κατασκευή έργων, της επιχείρησης, της οικοδομής ή τα υποστατικά του ασφαλισμένου τα οποία έχει στην κατοχή του ή εξασκεί σε αυτά σχετικό έλεγχο.