ΤΑΜΕΙΑ
 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ PRIME INSURANCE
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ:  15/06/2018
TAMEIO
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ
2018
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
 PRIMESAFETY
2,809 2,675 0,64% 0,25% 0,03%
 PRIMEDISCIPLINED
3,180 3,029 0,64% 0,10% 0,05%
 PRIMEBALANCED
4,411 4,201 0,21% 0,08% 0,65%
 PRIMEAGGRESSIVE 2,518 2,398 5,38% 3,29% 0,78%

      
    Γενικές Πληροφορίες
      για όλα τα ταμεία
Copyright © 2016 Prime Insurance Company Ltd. All rights reserved.