ΤΑΜΕΙΑ
 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ PRIME INSURANCE
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ:  31/07/2018
TAMEIO
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ
2018
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
 PRIMESAFETY
2,809 2,676 0,59% 0,27% 0,01%
 PRIMEDISCIPLINED
3,181 3,029 0,56% 0,12% 0,10%
 PRIMEBALANCED
4,443 4,231 1,26% 0,80% 0,41%
 PRIMEAGGRESSIVE 2,532 2,412 6,45% 3,89% 0,77%

      
    Γενικές Πληροφορίες
      για όλα τα ταμεία
Copyright © 2016 Prime Insurance Company Ltd. All rights reserved.