ΤΑΜΕΙΑ
 ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ PRIME INSURANCE
 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ:  15/01/2018
TAMEIO
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ
2017
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
 PRIMESAFETY
2,803 2,669 0,76% 0,03% 0,03%
 PRIMEDISCIPLINED
3,188 3,036 1,61% 0,33% 0,33%
 PRIMEBALANCED
4,434 4,223 2,25% 0,61% 0,61%
 PRIMEAGGRESSIVE 2,468 2,351 5,75% 1,26% 1,26%

      
    Γενικές Πληροφορίες
      για όλα τα ταμεία
Copyright © 2016 Prime Insurance Company Ltd. All rights reserved.