home-image

Συχνές Ερωτήσεις

Translations:

Τα ασφάλιστρα πληρώνονται στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας έναντι πάντοτε επίσημης απόδειξης. Οι πληρωμές γίνονται με μετρητά, με κατάθεση, με visa ή με σχετική τραπεζική εντολή μέσω οποιουδήποτε τραπεζικού ιδρύματος. Η μηνιαία καταβολή ασφαλίστρου γίνεται μόνο με τραπεζική εντολή.

Ναι, με γραπτή αίτηση και αποδοχή από την Εταιρεία.

Τα ασφάλιστρα πληρώνονται μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια.

Στα εφάπαξ ασφάλιστρα (μιας καταβολής) το ασφάλιστρο καταβάλλεται ολόκληρο με την αίτηση για ασφάλιση.

Το ασφάλιστρο πληρώνεται ολόκληρο βάσει της συχνότητας πληρωμής και την ημερομηνία πληρωμής, δίνεται όμως περίοδος χάριτος 30 ημερών για εξόφληση του. Μέσα σε αυτές τις 30 ημέρες, το ασφαλιστήριο με όλα τα ωφελήματα του παραμένει σε ισχύ. Σε περίπτωση που μέσα σε αυτές τις 30 ημέρες επέλθει ο ασφαλισμένος κίνδυνος η Εταιρεία θα καταβάλει το ωφέλημα όπως προνοείται αφαιρώντας το οφειλόμενο ασφάλιστρο.

Εάν το ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς και το ασφάλιστρο δεν καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί, το ασφαλιστήριο τερματίζεται και δεν έχει καμία ισχύ.

Εάν το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, τότε ενεργοποιείται ο όρος «Αυτόματο Δανειστικό Ασφάλιστρο» ή μετατρέπεται σε «Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών».

Όταν το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς και είναι επενδυτικό σχέδιο, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την μετατροπή του σε «Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών». Αυτό εξηπακούει ότι η βασική κάλυψη για θάνατο περιορίζεται στην εκάστοτε αξία των μονάδων, αφού πρώτα ο αριθμός των μονάδων μειωθεί για εξόφληση τυχόν οφειλών προς την Εταιρεία. Με την μετατροπή του ασφαλιστηρίου σε « Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών» όλα τα συμπληρωματικά ωφελήματα παύουν να ισχύουν.

Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο ασφαλιζόμενος αδυνατεί να πληρώσει το οφειλόμενο ασφάλιστρο. Εάν και εφόσον το συμβόλαιο αποκτήσει αξία εξαγοράς και το ποσό της εξαγοράς αρκεί για να εξοφληθεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο και έχουν περάσει οι 30 ημέρες μετά την  οφειλή του, τότε η Εταιρεία εξαργυρώνει τις ανάλογες μονάδες για πληρωμή του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Αυτό συνεχίζεται μέχρι που οι πιστωμένες μονάδες αρκούν για να εξοφλούνται όλα τα μελλοντικά ασφάλιστρα. Όταν το ασφαλιστήριο πληρώνεται με αυτόματο δανεισμό όλα τα ωφελήματα του είναι σε πλήρη ισχύ.

Αλλαγές στην επενδυτική πολιτική μπορούν να γίνουν όποτε θελήσει ο πελάτης βάσει των κανονισμών της εταιρείας, επικοινωνώντας με τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ή απευθείας με την Εταιρεία.

Η μεταφορά μονάδων γίνεται με βάσει τις τιμές εξαργύρωσης. Η πρώτη φορά είναι δωρεάν· οποιαδήποτε επόμενη θα υπόκειται σε διαχειριστικά έξοδα τα οποία αφαιρούνται αυτόματα με ακύρωση μονάδων. Με την αλλαγή ο πελάτης θα έχει επιστολή στην οποία θα αναγράφονται οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει επεξηγώντας  πόσες μονάδες έχουν ακυρωθεί και πόσες έχουν πιστωθεί.

Το Single Premium είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό σχέδιο καθορισμένης διάρκειας, συνδεδεμένο με μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας, του οποίου το ασφάλιστρο αποτελείται από μια και μόνο δόση που καταβάλλεται εφάπαξ στην έναρξη του σχεδίου.

Σκοπός του είναι να προσφέρει την δυνατότητα επένδυσης εφάπαξ ποσού κατά την έναρξη του ασφαλιστηρίου.

Σε περίπτωση θανάτου καταβάλει στους δικαιούχους το ποσό κάλυψης που αναφέρεται στον πίνακα ή την αξία των πιστωμένων μονάδων σε τιμή εξαργύρωσης. Στο συγκεκριμένο σχέδιο καταβάλλονται χαριστικές μονάδες από την επέτειο του ασφαλιστηρίου.

Tο Lump Sum είναι ένα επιπρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο, το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε ένα από τα ήδη υφιστάμενα επενδυτικά σχέδια. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι €350 το οποίο μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλει ο Συμβαλλόμενος. Η βασική κάλυψη αυξάνεται όσο και το επιπρόσθετο ασφάλιστρο  (Lump Sum). To ποσοστό επένδυσης είναι 100% και δεν δικαιούται χαριστικές μονάδες

Με το Single Premium και Lump Sum αυξάνεται η ασφαλιστική κάλυψη και αγοράζονται με εφάπαξ ποσά ένας μεγάλος αριθμός μονάδων ενισχύοντας την επένδυση σας.

Για το Single Premium θα πάρετε ξεχωριστό ασφαλιστήριο ενώ για το Lump Sun πιστοποιητικό με τον αριθμό των μετοχικών μονάδων που έχετε πιστωθεί.

To ασφαλιστήριο εάν ακυρωθεί μπορεί να επαναφερθεί μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία ακύρωσης του και νοουμένου ότι η ακύρωση ήταν το αποτέλεσμα μη πληρωμής ασφαλίστρου (όχι εξαγοράς) ή μετατροπής του σε «Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμής». Για την επαναφορά του πρέπει να παρουσιαστούν απόδειξη  ασφαλισημότητας και να κατατεθούν όλα τα καθυστερημένα ασφάλιστρα.

Το ασφαλιστήριο μπορεί να επαναφερθεί στην ίδια ακριβώς μορφή που ήταν πριν την ακύρωση ή την μετατροπή του σε «Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών» και με την αποδοχή της αίτησης επαναφοράς από την Εταιρεία.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποδέχονται οι τράπεζες σαν πρόσθετη εξασφάλιση. Για την οποιαδήποτε εκχώρηση θα πρέπει να ενημερώνεται η Ασφαλιστική Εταιρεία.

Τα πληρωτέα ασφάλιστρα φοροαπαλλάσσονται κάτω υπό προϋποθέσεις:

(α) Η φοροαπαλλαγή εξαρτάται από τον συντελεστή του οποίου φορολογείστε.

(β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να είναι 15 φορές τα ετήσια ασφάλιστρα. Στα ασφάλιστρα που αφορούν την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη παραχωρείται έκπτωση από τον Φόρο Εισοδήματος μέχρι του ποσού ύψους 1.5% των αποδοχών.

(γ) Τα πληρωτέα ασφάλιστρα μαζί με τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκεκριμένα Ταμεία Συντάξεων και Υγείας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος.

(δ) Από το 2002 η ασφαλισμένη ζωή και ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι το ίδιο άτομο.

Κάθε κάτοχος ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής  έχει το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία 30 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία, την απόφαση του προς Υπαναχώρηση και τερματισμό της σύμβασης. Εφόσον έχει ασκηθεί το δικαίωμα της Υπαναχώρησης κάθε ποσό που καταβλήθηκε επιστρέφεται εντός 1 μηνός αφού αφαιρεθούν τα Ιατρικά Έξοδα που διενήργησε η Εταιρεία.

Το συμβόλαιο μπορεί να εξαγοραστεί μετά τον δεύτερο χρόνο που αποκτά αξία εξαγοράς. Η εξαγορά του ασφαλιστηρίου γίνεται με την συμπλήρωση της αίτησης εξαγοράς η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πιστοποίηση της ημερομηνίας γεννήσεως εάν αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά την έναρξη της ασφάλισης. Το ποσό της εξαγοράς είναι ο αριθμός των μονάδων που είναι πιστωμένες στο ασφαλιστήριο σε τιμή εξαργύρωσης αφαιρούμενων τυχών οφειλών προς την Εταιρεία.

Όταν και εφόσον το ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς ο πελάτης μπορεί να εξαργυρώσει μέρος των μονάδων που είναι πιστωμένες στο ασφαλιστήριο, βάσει των εκάστοτε κανονισμών που ισχύουν σε τιμή εξαργύρωσης.

 

Σε περίπτωση απρόοπτου συμβάντος θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Ασφαλιστική Εταιρεία μέσα στο χρονικό περιθώριο που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Υπαναχώρηση αφορά  ασφαλιστική σύμβαση της οποίας το ασφάλιστρο συνίσταται από μια και μόνο δόση (Single Premium), τότε επιστρέφεται το ποσό που κατατέθηκε αφού αφαιρεθεί κάθε επενδυτική ζημιά.

Χαριστικές μονάδες παραχωρούνται με την πάροδο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η οποία καθορίζεται στους όρους του ασφαλιστηρίου. Ο αριθμός των χαριστικών μονάδων καθορίζεται ως ένα ποσοστό επί της 100 των μονάδων ασφαλίστρου οι οποίες είναι τότε πιστωμένες στο ασφαλιστήριο. Το ποσοστό αυτό φαίνεται στον πίνακα του συμβολαίου  και είναι εγγυημένο. Ο αριθμός των επιπρόσθετων αυτών μονάδων διανέμεται μεταξύ των ταμείων που είναι συνδεδεμένα με το ασφαλιστήριο.

Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο καλύπτεται από το ασφαλιστήριο σας, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό της επιλογής σας και να ενημερώσετε την Εταιρεία εντός 10 ημερών. Εάν δεν μπορείτε εσείς να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία λόγο του συμβάντος, θα πρέπει να ενημερώσει κάποιος εκ μέρους σας.

(α) Θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία όταν προγραμματίζεται ένα συγκεκριμένο περιστατικό πριν την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο.

(β) Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται το επίπεδο κάλυψης σας και τι ισχύει στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο στο οποίο πρόκειται να νοσηλευτείτε.

(γ) Εάν η θεραπεία είναι επείγουσα και δεν μπορέσετε να ενημερώσετε εκ των προτέρων την Εταιρεία, ζητήστε από κάποιον να ενημερώσει εκ μέρους σας.

Την αίτηση απαίτησης με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο περιστατικό.

Την κάρτα νοσηλείας MediΣυν μπορεί να την αποκτήσει κάποιος είτε σαν συμπληρωματικό ωφέλημα σε οποιοδήποτε ασφαλιστήριο ζωής (ακόμη και στο ισόβιο με το οποίο αποκτά ισόβια Νοσοκομειακή Περίθαλψη) ή σαν ετήσιο ανανεώσιμο συμβόλαιο.

Το MediΣυν είναι κάρτα νοσηλείας η οποία ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες του πελάτη. Ασφαλισμένος στο σχέδιο είναι το πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε το ασφαλιστήριο και περιλαμβάνει και τα εξαρτώμενα του.

Καλύπτει συνήθη και λογικά έξοδα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο ή και στην χώρα που παρέχεται η νοσηλεία και καλύπτει όλα τα έξοδα νοσηλείας που γίνονται κατά την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Οι άλλες καλύψεις που προσφέρονται από το σχέδιο είναι έξοδα ασθενοφόρων, άλλου εξωτερικού ιατρού, παροχής μητρότητας, πλαστικής χειρουργικής, νοσοκομειακού επιδόματος, επείγουσας διεθνής ιατρικής βοήθειας, υγειονομικής μεταφοράς του ασφαλισμένου, έξοδα μετάβασης στενού συγγενή στο εξωτερικό ή του ασφαλισμένου στην Κύπρο και παροχής ιατρικών συμβουλών σε ταξιδιώτες μέσω της γραμμής υγείας η οποία είναι το συντονιστικό κέντρο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και είναι στελεχωμένο με ιατρικό προσωπικό που παρέχει ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση μέσω τηλεφώνου.

Γραμμή Υγείας 8000 50 50

 • Προϋπάρχουσες Ασθένειες
 • Κληρονομικές, Γενετικές ή Συγγενείς Παθήσεις
 • Επίκτητη Ανοσολογική Ανεπάρκεια (AIDS), HIV και οι επιπλοκές τους
 • Κοσμητικές θεραπείες ή επεμβάσεις
 • Αυτοκτονία , Απόπειρα Αυτοκτονίας ή Αυτοτραυματισμός που συνέβη μέσα στα 2 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης
 • Αλκοολισμός ή χρήση οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών και συναφών ουσιών
 • Υπηρεσία σε Ένοπλες Δυνάμεις
 • Συμμετοχή σε επικίνδυνα αθλήματα ή δραστηριότητες
 • Παράνομη ενέργεια από τον ασφαλισμένο
 • Πριν την εισαγωγή του ασφαλισμένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ο Συμβαλλόμενος θα πρέπει να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία ή να ενημερώσει την Γραμμή Υγείας (8000 50 50) τουλάχιστον 36 ώρες πριν την εισαγωγή του
 • Να υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ιατρικά πιστοποιητικά και πληροφορίες την Εταιρεία
 • Να πληροφορήσει το Νοσηλευτικό Ίδρυμα και τους γιατρούς ότι χρειάζεται προέγκριση της Εταιρείας για την θεραπεία
 • Η ειδοποίηση για κάλυψη πληρωμής οποιονδήποτε εξόδων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη κάλυψης από την Εταιρεία
 • Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εισάγεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα για επείγον περιστατικό η ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 24 ώρες.
 • Ο Συμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλλει πριν την πάροδο 20 ημερών που άρχισε η περίθαλψη συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης.
 • Το Έντυπο Αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις
 • Εάν η Εταιρεία ζητήσει από τον ασφαλισμένο ιατρική εξέταση σε σχέση με την απαίτηση που υποβλήθηκε από Ιατρούς που διορίζει Εταιρεία, τα έξοδα θα τον επιβαρύνουν.

Συμπληρώνοντας την αίτηση ασφάλισης με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή επικοινωνώντας απευθείας με την Εταιρεία μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα νοουμένου ότι η αίτηση σας γίνει αποδεκτή. Δικαίωμα ένταξης έχουν άτομα μέχρι την ηλικία 60-65 και είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.